ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการวิทยุกระจายเสียง
19 พ.ค. 2566
572
<

  ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และสัดส่วนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผลปรากฏว่ายังเหลือคลื่นความถี่ที่ยังมิได้มีการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ จำนวน 53 คลื่นความถี่ โดยแบ่งเป็น ระบบเอฟเอ็ม จำนวน 7 คลื่นความถี่และระบบเอเอ็ม จำนวน 46 คลื่นความถี่ ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ครั้งที่ 21/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จึงมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์เป็นการทั่วไป เพื่อสำรวจความต้องการของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะให้บริการวิทยุกระจายเสียง เช่น การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง การติดตั้งระบบกระจายเสียงหรือส่งสัญญาณ และการผลิตเนื้อหารายการ เป็นต้น โดยเชิญชวนให้ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการวิทยุกระจายเสียงและส่งมายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และสัดส่วนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงต่อไป

- แบบสำรวจความต้องการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการวิทยุกระจายเสียง (ไฟล์แนบ 1)

- ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ไฟล์แนบ 2)

- ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (ไฟล์แนบ 3)

- การส่งแบบสำรวจสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

 1. ตอบแบบสำรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://bit.ly/41VF6oU


 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] โดยให้ตั้งชื่อเรื่อง
 “ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการวิทยุกระจายเสียง”

 3. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
  และโทรทัศน์ (ปส.)) อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400 (ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า
 “ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการวิทยุกระจายเสียง”

 4. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้
 “สำนักงาน กสทช.(สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.))
 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร”
 (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

กำลังโหลดข้อมูล ...