ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)
12 มิ.ย. 2566
2,150

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568) ไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

 ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการฯ ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นและนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

 2. การส่งแบบแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

 2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : [email protected] โดยให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)”

 2.2 ส่งผ่าน Link : คลิก หรือ QR Code

 2.3 ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช.
(สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)) อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)”

 2.4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้ (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)
สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)”

 3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและ
บริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568) จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5011 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ดังรายละเอียดปรากฏตามกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ คลิก หรือ QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

 
QR Code สำหรับการลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม

 
รวมเอกสารสำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 
แสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)

 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5858, 5822 และ 5888 E-mail : [email protected]

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 1 (ร่าง) แผนการจัดใหมีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศนพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) ไฟล์ PDF.

 2 รวมเอกสารสำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ไฟล์ PDF.

 3 แบบแสดงความคิดเห็น ไฟล์ PDF.

 4 แบบแสดงความคิดเห็น ไฟล์ DOCX.

 5 กำหนดการฯ ไฟล์ PDF.

กำลังโหลดข้อมูล ...