ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
30 มิ.ย. 2566
746

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เอกสารประกอบการเผยแพร่ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) (รูปแบบไฟล์ .pdf)

กำลังโหลดข้อมูล ...