ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
31 ต.ค. 2566
1,795

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (ร่างประกาศ) พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำร่างประกาศไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศ และร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ดังนี้

 1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : วันที่ 31 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566

 2. ช่องทางนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น

 2.1 นำส่งผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (google form) คลิก

 2.2 ทาง E-Mail : [email protected] โดยการตั้งชื่อเรื่อง (Subject) : “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...” โดยจะรับความคิดเห็นถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.

 2.3 ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิมแบงค์ ชั้น 21 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ”

 2.4 ทางจดหมายลงทะเบียน ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

 ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ...”

 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: [email protected]

4. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 1 เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น และแบบแสดงความคิดเห็น (ตามไฟล์แนบ)

 2 ตารางร่างประกาศ (ตามไฟล์แนบ)

กำลังโหลดข้อมูล ...