ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • กิจการวิทยุ
 • วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 • การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ
การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ
1.ระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วันมิฉะนั้น จะไม่ได้รับสิทธิในการออกอากาศในระหว่าง การพิจารณาต่ออายุของเจ้าหน้าที่ และจะต้องหยุดออกอากาศทันทีที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
กรุณาเลือกวันที่หมดอายุของสถานี
คำนวณวัน
ต้องยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าก่อนวันที่
กรณียื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายหลังอายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ให้ยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการ พร้อมชำระเงินเพิ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง
2. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
3.ค่าดำเนินการ
อัตราค่าดำเนินการ
 • ประเภทกิจการบริการชุมชน ค่าดำเนินการ 500 บาท
 • ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ค่าดำเนินการ 2,000 บาท
 • ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ค่าดำเนินการตามตารางแนบท้ายภาคผนวก ข
 • ค่าทำสำเนาคู่ฉบับใบอนุญาต 200 บาท
 • ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต 50 บาท
* อัตราค่าดำเนินการ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการชำระค่าดำเนินการ
 • เงินสด ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการคลัง (ลย)) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • บัตรเครดิต ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการคลัง (ลย)) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 1.5
 • ตั๋วแลกเงิน (ทั่วประเทศ) สั่งจ่าย “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ 1”
 • แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ 1” เช็คขีดคร่อม “A/C Payee Only”
  - ยอดเงินเกิน 100,000 บาท สามารถชำระ โดยแคชเชียร์เช็คที่ออกภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
  - ยอดเงินต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถชำระโดยเช็คนิติบุคคลได้ โดยต้องเป็นเช็คที่ออกภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ 1” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-96-1400
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชื่อและที่อยู่นิติบุคคลหรือกลุ่มคน (ต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือตรงกับข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ)
 • รหัสสถานีหรือเลขที่ใบอนุญาต
 • ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
หมายเหตุ :
กรณีนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้นำส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับเอกสารการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่จะนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 • การชำระเงินโดยแคชเชียร์เช็คหรือเช็คนิติบุคคล จะต้องชำระเป็นจำนวนที่ถูกต้องเท่านั้น และไม่สามารถรับชำระล่วงหน้าได้
 • เช็คนิติบุคคล รับเช็คลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 7 วัน และไม่รับเช็คล่วงหน้า
 • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สามารถชำระล่วงหน้าได้
4. ช่องทางการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
 • นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.1)) อาคารเอ็กซิมแบงค์ (ชั้น 21) เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง
  “สำนักงาน กสทช.
  สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.1)
  เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
  * พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ รหัสสถานี XXXXXXXX (ตัวเลข 8 หลัก))
 • ช่องทางหรือวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.
กำลังโหลดข้อมูล ...