รายละเอียด
  • ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : บริษัท ปัตตานีกิจการกระจายเสียง จำกัด
  • ชื่อสถานี : วทท.ปัตตานี
  • ความถี่ : 98.50 MHz
  • มติ กสทช. : ครั้งที่ 18/2560
  • วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 28 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2561