ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้

แสดงผลหน้าละ รายการ

หมายเหตุ

1. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ตามรายชื่อข้างต้น จะมีสิทธิออกอากาศภายใต้ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น

2. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคแล้ว ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ตามปกติ มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยต้องยุติการออกอากาศทันที

3. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้ จะต้องตัดสัญญาณเข้ารายการของ คสช. เมื่อมีการแจ้งประกาศหรือคำสั่งทุกครั้ง

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้ ดูรายละเอียด

5. มิให้ถือว่าการเปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้น เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด