ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้

แสดงผลหน้าละ รายการ
จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถานี หมายเหตุ
สุรินทร์ 07520001 106 FM กรีนเรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520008 FEBC Radio Thailand ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
พิษณุโลก 13520384 IDI Radio สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ลำพูน 12520275 LPCN Radio Network ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 40/2558 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558
ลพบุรี 02520723 MIXX RADIO สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557
ชลบุรี 01520109 NAAY FM. ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ตรัง 11520151 Nowfm ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520016 PMT. Postlicense Radio ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครปฐม 02521340 RMUTR RADIO ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เชียงใหม่ 14540039 RSV Radio ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561
สุรินทร์ 07520094 Sangkha Radio ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สงขลา 11540052 ST Radio Station สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558
สุราษฎร์ธานี 09520141 TECHNO RADIO สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ปทุมธานี 02520497 VRU-Station สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ยโสธร 07520453 คณะสงฆ์จรรโลงพุทธศาสนา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เลย 04520283 คนธรรมดี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
นครปฐม 02521350 คนนครปฐม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
กรุงเทพมหานคร 02540025 คนบางขุนเทียน ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560
เลย 04520289 คนภูกระดึง (วิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
พระนครศรีอยุธยา 02520618 คนรักท่าเรือ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เพชรบูรณ์ 13520581 คนรักษ์สุขภาพ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
บุรีรัมย์ 05520301 คนรักษ์สุขภาพ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ยะลา 11520277 คนรักสุขภาพโรงพยาบาลยะลา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
พระนครศรีอยุธยา 02520619 คนรักเมือง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เชียงใหม่ 12540073 คนสหกรณ์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
เพชรบุรี 02521509 คนหนองโสน (Love Station) ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560
เชียงใหม่ 12520027 คนเกษตร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ 13520576 คนเพชรบูรณ์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520601 คนเมืองสรวง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
สุพรรณบุรี 02521267 คนเมืองอู่ทอง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
อำนาจเจริญ 07540095 คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ขอนแก่น 04520166 คลื่นคนดีศรีอีสาน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครพนม 06520391 คลื่นครอบครัวรั้วแสดดำ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ราชบุรี 02521105 คลื่นความดีสีขาว สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ปทุมธานี 02520570 คลื่นคุ้มเกล้าเพื่อไทย ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชลบุรี 01520059 คลื่นมหาชนคนหนองเสม็ด สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
บุรีรัมย์ 05520306 คลื่นรักษ์สุขภาพ Healthy Radio สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ฉะเชิงเทรา 02520958 คลื่นวิทยปัญญา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
นนทบุรี 02520424 ความรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นราธิวาส 11520308 จังหวัดนราธิวาส ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครปฐม 02521402 จูนเรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ภูเก็ต 10520095 ชมรมสื่อสีขาวชาวภูเก็ต ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
กรุงเทพมหานคร 02520270 ชุมชนศรีวัฒนา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
จันทบุรี 01520377 ตากสิน T-BAC RADIO สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
จันทบุรี 01520361 ต้นกล้าแห่งความรู้ ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558
ชลบุรี 01550005 ทัพพระยาเรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อ่างทอง 02520698 ท้องถิ่นชุมชนคนแสวงหา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558
เชียงราย 14540012 ท้องถิ่นล้านนา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สงขลา 11520038 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุบลราชธานี 07520344 ท้องถิ่นไทย ใส่ใจพระพุทธศาสนา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครปฐม 02521389 ธรรมสังฆทาน ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ปราจีนบุรี 02521022 ธรรมโฆษก์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ราชบุรี 02521134 นวมินทร์มหานคร ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เชียงใหม่ 12520115 นอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อการศึกษา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุโขทัย 13520337 บริการสาธารณะพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำสุโขทัย คลื่นมรดกไทย วัดคลองตะเคียน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 42/2559 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559
บุรีรัมย์ 05520329 บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ประจวบคีรีขันธ์ 08520036 บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520149 บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม"คนกลางเมือง" สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
อุบลราชธานี 07520355 บัวกลางมูล ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กาญจนบุรี 02521211 บุญนิยมคนพอเพียง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
นครปฐม 02521381 บุญนิยมปฐมอโศก ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เชียงใหม่ 12540038 บุญนิยมภูผาฟ้าน้ำ (3) (ลานนาอโศก) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ร้อยเอ็ด 07520667 บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครสวรรค์ 13520073 บุญนิยมศาลีอโศก ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520143 บุญนิยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ (คลื่นชุมชนคนปลูกผัก) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อำนาจเจริญ 07540060 บุญนิยมสวนส่างฝัน ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520144 บุญนิยมสีมาอโศก ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุรินทร์ 07520067 บุญนิยมสุรินทร์อโศก ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สระแก้ว 01520481 บ้านด่านเรดิโอ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กรุงเทพมหานคร 02520152 บ้านสมเด็จฯ เรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520158 ปากบ่อ เรดิโอ ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558
กรุงเทพมหานคร 02520159 ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
นครพนม 06520395 ผู้ไทยเรณู ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ปัตตานี 11520252 ฝึกปฎิบัติ CommSci Radio ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครพนม 06520398 พระธาตุศรีเงินคำ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ชลบุรี 01520128 พระพุทธศาสนา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ภูเก็ต 10520110 พระพุทธศาสนา จังหวัดภูเก็ต สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
อำนาจเจริญ 07520553 พระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557
สงขลา 11540007 พระพุทธศาสนา พุทธานุภาพ วัดโคกเหรียง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520156 พระพุทธศาสนา มจร.นครราชสีมา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สุโขทัย 13520339 พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562
นนทบุรี 02520456 พระพุทธศาสนาปัญญานันทะ เรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558
ราชบุรี 02521126 พระพุทธศาสนาผาสุกวนิช
สมุทรปราการ 02520369 พระพุทธศาสนาวัดจากแดง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
สุรินทร์ 07520073 พระพุทธศาสนาวัดดอนวิเวก สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กรุงเทพมหานคร 02520166 พระพุทธศาสนาวัดนาคปรก สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ปราจีนบุรี 02521034 พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและความบันเทิง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ชัยภูมิ 05520446 พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
บุรีรัมย์ 05520338 พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุรินทร์ 07520072 พระพุทธศาสนาและสังคม ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ตราด 01520450 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
อ่างทอง 02520701 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520160 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สตูล 11540002 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล คลื่นพุทธศาสน์สัมพันธ์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558
สระบุรี 02520896 พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสระบุรี แห่งที่ ๒ (เสียงจากถ้ำ) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นนทบุรี 02520458 พระพุทธศาสนาแห่งชาตินนทบุรี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
สุราษฎร์ธานี 09520177 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัฒนธรรม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
เพชรบุรี 02521523 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
กาญจนบุรี 02521235 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (คลื่นสีขาวเพื่อฟื้นฟูศีลธรรม) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ชลบุรี 01520129 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม มูลนิธินรารัตน์วันชัยฯ (สาขาชลบุรี) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุรินทร์ 07520076 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม วัดบ้านพระจันทร์ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ปทุมธานี 02520540 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมวัดปัญญานันทาราม ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ลพบุรี 02520750 พลอยขาว เรดิโอ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ราชบุรี 02521140 พีวีเรดิโอ
นครปฐม 02521392 พุทธศาสนา จริยธรรมองค์พระปฐมเจดีย์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ฉะเชิงเทรา 02520972 พุทธโสธรเรดิโอ
สุโขทัย 13520358 มวลชนเพื่อความมั่นคง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ปทุมธานี 02520552 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ปทุมธานี 02520553 มหาวิทยาลัยนอร์ทกุรงเทพ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุบลราชธานี 07520365 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เชียงใหม่ 12520173 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520286 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
เพชรบุรี 02521534 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยุเพื่อการศึกษาและบริการชุมชน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครปฐม 02521348 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครศรีธรรมราช 09520090 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ขอนแก่น 04520202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557
ภูเก็ต 10520120 มุสลิมสัมพันธ์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
เชียงราย 14550021 มูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหาร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เชียงใหม่ 12540036 ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย OTOP ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520238 ย่านมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520242 รวมใจชาวสยาม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ยะลา 11520294 ราชภัฏยะลา (Rajabhat Yala Radio) ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
ชลบุรี 01520185 ราชมงคลตะวันออก สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ตาก 13520299 ราชมงคลตาก สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
กรุงเทพมหานคร 02540143 ร่วมด้วยช่วยกัน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
อุบลราชธานี 07520406 ลานบ้าน-ลานธรรม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ปราจีนบุรี 02521051 วัดบางแตน ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
ศรีสะเกษ 07520240 วัดบึงมะลู ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ราชบุรี 02521158 วัดปราสาทสิทธิ์ หลัก 5 ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561
กำแพงเพชร 13520260 วัดป่าดอยลับงา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กาญจนบุรี 02521233 วัดพรหมนิมิต สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ราชบุรี 02521159 วัดพระศรีอารย์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
บุรีรัมย์ 05520372 วัดหนองสะแกกวน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
สุรินทร์ 07520112 วัดอมรินทราวารี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กรุงเทพมหานคร 02520264 วัดอุดมรังสี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
บุรีรัมย์ 05540025 วัดโพนทอง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ชลบุรี 01520005 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC RADIO) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ลำปาง 14520051 วิทยุท้องถิ่นวิถีล้านนา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
อุบลราชธานี 07520416 วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ยะลา 11540015 วิทยุอัลบายาน อยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุ
เพชรบูรณ์ 13520619 วิทยุเพื่อความมั่นคง Cool Sky สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
น่าน 14520229 วิทยุเพื่อความมั่นคง ขุนปัว ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ลำปาง 14520050 วิทยุเพื่อความมั่นคง คนเขลางค์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
อุดรธานี 06520140 วิทยุเพื่อความมั่นคง คลื่นส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
พิษณุโลก 05520177 วิทยุเพื่อความมั่นคง บางกระทุ่มเรดิโอ ครั้งที่ 4/2559
สุรินทร์ 07520089 วิทยุเพื่อความมั่นคง เซกลัทเรดิโอ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
ตาก 13520291 วิทยุเพื่อความมั่นคง เมืองสี่มหาราช สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เชียงราย 14520401 วิทยุเพื่อความมั่นคง แม่ข้าวต้ม เรดิโอ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เชียงราย 14520396 วิทยุเพื่อความมั่นคง แม่ฟ้าเรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กำแพงเพชร 13520240 วิทยุเพื่อความมั่นคงท่าขุนรามกำแพงเพชร ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ลพบุรี 02520753 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ประจวบคีรีขันธ์ 08520062 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุรินทร์ 07520091 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ชลบุรี 01520209 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
เชียงราย 14520394 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (KK Radio) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เพชรบูรณ์ 13520564 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (Life Fm) สะเดียง เพชรบูรณ์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ลำปาง 14520081 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (Radio Relax) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
ชลบุรี 01520027 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (V.FM) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุโขทัย 13520367 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (Varietytime Radio) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สุโขทัย 13520350 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (คนรักศรีนคร) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สุโขทัย 13520351 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (คนรักศรีสำโรง) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ปทุมธานี 02520511 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (คลองหลวงธุรกิจ) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
นครศรีธรรมราช 09520079 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (คลื่นสิชล) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
กรุงเทพมหานคร 02520099 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (จตุจักรสัมพันธ์) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520107 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ชมรมนักข่าววิทยุสัมพันธ์) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
ชลบุรี 01520094 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ตำบลมาบไผ่) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครสวรรค์ 13520091 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (นครสวรรค์) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชลบุรี 01520120 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ป๊อปปูล่า เรดิโอ) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สิงห์บุรี 02520807 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พอเพียง เรดิโอ) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520232 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (มีนบุรีสัมพันธ์) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ระยอง 01520302 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ระยอง) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ลพบุรี 02520758 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ราฟเรดิโอ Laugh radio) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520248 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รามอินทราธุรกิจ) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
บุรีรัมย์ 05520359 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลำปลายมาศเรดิโอ) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เพชรบุรี 02521538 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลูกทุ่งสัมพันธ์) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กาญจนบุรี 02521197 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (วิลล่าสัมพันธ์) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เชียงใหม่ 12520230 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมายมีเดีย) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ปราจีนบุรี 02521057 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมาร์ท เรดิโอ) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
สุพรรณบุรี 02521307 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สวนแตง) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สระบุรี 02520934 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (หนองแซงเรดิโอ) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ตรัง 11520199 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ห้วยยอด เรดิโอ) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ลำปาง 14520049 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ห้างฉัตรสัมพันธ์) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กาญจนบุรี 02521216 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตก RNN. F.M.) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
อุทัยธานี 13520172 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เมืองอุทัยธานี) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชลบุรี 01520211 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เมืองใหม่ชลบุรี) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครสวรรค์ 13520086 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (โกรกพระ) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
พระนครศรีอยุธยา 02520636 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ไทยพัฒนา) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
พระนครศรีอยุธยา 02520656 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สระบุรี 02520907 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสระบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สระบุรี 02520909 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสระบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
พิษณุโลก 13520458 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บางระกำเรดิโอ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สระบุรี 02520904 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วิหารแดง จ.สระบุรี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
อุทัยธานี 13520181 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สตาร์อุทัย เรดิโอ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
อุตรดิตถ์ 14520099 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สถานีวิทยุเอฟเอ็มเมืองพิชัย สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
ร้อยเอ็ด 07520655 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อ.พนมไพร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
นครราชสีมา 05520184 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อ.พิมาย ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
แม่ฮ่องสอน 12520356 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แม่ฮ่องสอน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ลพบุรี 02520755 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลพบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เพชรบูรณ์ 13520625 วิทยุเพื่อความมั่นคงมวลชน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เพชรบูรณ์ 13520626 วิทยุเพื่อความมั่นคงลูกทุ่งมหาชน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เพชรบูรณ์ 13520628 วิทยุเพื่อความมั่นคงสื่อศรีเทพ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เชียงราย 14520397 วิทยุเพื่อความมั่นคงเวียงเชียงแสน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เพชรบูรณ์ 13520627 วิทยุเพื่อความมั่นคงไลฟ์เอฟเอ็ม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เลย 04520332 ศรีภูธร เรดิโอ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครปฐม 02521359 ศาลายาเรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุดรธานี 06520139 ศูนย์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ศ.พ.ว.ธ. ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เชียงราย 14520439 ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
กรุงเทพมหานคร 02550038 ศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520164 ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุบลราชธานี 07540154 ส.ว.ท.อ.(สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์อีสาน) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กรุงเทพมหานคร 02520095 สถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
พระนครศรีอยุธยา 02520620 สถานีวิทยุประจำศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คนรักษ์ไทย) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
นครปฐม 02521384 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ปรีชาธรรม ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุบลราชธานี 07520411 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กาฬสินธุ์ 04520508 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สุราษฎร์ธานี 09520178 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
สุราษฎร์ธานี 09550004 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสาธารณะ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
สุพรรณบุรี 02521319 สถานีวิทยุศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
ปัตตานี 11550011 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ วัดป่าสวย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
พิษณุโลก 13550022 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558
ชลบุรี 01550008 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558
นครราชสีมา 05550025 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นราธิวาส 11550012 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ประจวบคีรีขันธ์ 08550001 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สงขลา 11550010 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
กาญจนบุรี 02550023 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ขอนแก่น 04550021 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ตรัง 11550009 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมือง จ.ตรัง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ปราจีนบุรี 02550028 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2558 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558
ราชบุรี 02550030 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมือง จ.ราชบุรี ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
หนองคาย 06550011 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมือง จ.หนองคาย ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558
นครราชสีมา 05550026 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558
ขอนแก่น 04520126 สถานีวิทยุสาธารณะตำบลพระลับ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520268 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง (ดินแดงสัมพันธ์) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
นครราชสีมา 05520180 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง อำเภอเมือง นครราชสีมา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ชัยนาท 02520856 สถานีเพื่อการศึกษา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ลำปาง 14520008 สถานีเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครสวรรค์ 13540060 สมาคมวิทยุโทรทัศน์และสื่อมวลชน ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครสวรรค์ 13540059 สมาคมสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์โปลิสสี่แคว ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครสวรรค์ 13520103 สมานใจเรดิโอ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
สระแก้ว 01520508 สยามเรดิโอ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
จันทบุรี 01520427 สอยดาววัดปะตงวนาราม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ฉะเชิงเทรา 02520955 สัญญาเรดิโอ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นราธิวาส 11520320 สาธารณะศูนย์กัลยาณมิตรแก้วสุไหงโก-ลก ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชลบุรี 01520168 สาธารณะเพื่อชุมชน เพื่อพระพุทธศาสนา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ปราจีนบุรี 02521060 สาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวัดเขาวงศ์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
สุรินทร์ 07520126 สามราษฎร์บำรุง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
นครราชสีมา 05520244 สาหร่ายสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 29/2558 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2558
สุรินทร์ 07520129 สื่อสีขาวศีขรภูมิ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
น่าน 14520252 สุดแดนไทยล้านนา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
อำนาจเจริญ 07520568 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชลบุรี 01520231 หนองตำลึง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สิงห์บุรี 02550035 หลวงพ่อฉันท์ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520318 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
พระนครศรีอยุธยา 02520683 อยุธยา ช มหานคร ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520021 เขาใหญ่ดาวธรรม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
นครราชสีมา 05520093 เครือข่ายคุณธรรม จังหวัดนครราชสีมา ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558
ราชบุรี 02521135 เจ็ดเสมียน เรดิโอ
อุบลราชธานี 07520373 เฉลิมพระเกียรติ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เชียงราย 14520418 เชียงแสน เรดิโอ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ระยอง 01540050 เซฟแฟมมิลี่ คลื่นสื่อรัก สายใย ไออุ่น ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
จันทบุรี 01520375 เด็กเตรียมศึกษาสเตชั่น ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558
มหาสารคาม 04520401 เทศบาลตำบลนาเชือก ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุทัยธานี 13520160 เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
นครราชสีมา 05520127 เทศบาลนครนครราชสีมา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
นครศรีธรรมราช 09520043 เทศบาลเมืองปากพนัง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557
ชัยภูมิ 05520447 เพชรรัตน์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
กรุงเทพมหานคร 02520178 เพชรเกษม 108 ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ร้อยเอ็ด 07540098 เพรสเรดิโอ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
อุดรธานี 06520093 เพื่อการศึกษา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
พิจิตร 13520535 เพื่อการศึกษา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ราชบุรี 02521130 เพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU RADIO) ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
เพชรบูรณ์ 13520614 เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
กรุงเทพมหานคร 02520185 เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไท สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ร้อยเอ็ด 07520651 เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
นครศรีธรรมราช 09520065 เพื่อการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
พะเยา 14520279 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558
นครสวรรค์ 13520081 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ฉะเชิงเทรา 02520975 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
สุราษฎร์ธานี 09520172 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อุบลราชธานี 07520374 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
เชียงราย 14520388 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558
ปัตตานี 11520254 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
แพร่ 14520176 เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ปัตตานี 11520258 เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
อุบลราชธานี 07520376 เพื่อการศึกษาและปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์โปลี่ เรดิโอ ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560
ฉะเชิงเทรา 02520976 เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ฉะเชิงเทรา 02520977 เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
กรุงเทพมหานคร 02520184 เพื่อการศึกษาและสาธารณะชุมชน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
นครสวรรค์ 13520082 เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
สตูล 11520140 เพื่อการศึกษาโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กรุงเทพมหานคร 02520187 เพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
เพชรบูรณ์ 13520615 เพื่อการศึกษาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
สมุทรสาคร 02521465 เพื่อการสื่อสารทางสังคม ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562
พิษณุโลก 13550017 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
สงขลา 11520075 เพื่อคนรักกีฬา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ชัยนาท 02520847 เพื่อความมั่นคง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชัยนาท 02520848 เพื่อความมั่นคง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สระบุรี 02520901 เพื่อความมั่นคง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สระบุรี 02520903 เพื่อความมั่นคง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สระบุรี 02520905 เพื่อความมั่นคง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
จันทบุรี 01520396 เพื่อความมั่นคง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
กรุงเทพมหานคร 02520199 เพื่อความมั่นคง สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ 14520125 เพื่อความมั่นคง เมืองตรอน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ตาก 13520290 เพื่อความมั่นคง ไนตี้ ทรี เอฟเอ็ม สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
เชียงใหม่ 12520161 เพื่อความมั่นคงกู้ภัยเชียงดาว พักใช้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562
เพชรบุรี 02521527 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520175 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
สมุทรปราการ 02520362 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เพชรบุรี 02521529 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุรินทร์ 07520090 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ประจวบคีรีขันธ์ 08520064 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
จันทบุรี 01520412 เพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
จันทบุรี 01520398 เพื่อความมั่นคงจันทบุรี ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อำนาจเจริญ 07520543 เพื่อความมั่นคงปทุมราชวงศา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520187 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
ชัยนาท 02520850 เพื่อความมั่นคงหางน้ำสาคร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559
หนองบัวลำภู 04520034 เพื่อความมั่นคงเครือข่ายกระทรวงกลาโหม ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
สกลนคร 06520325 เพื่อชุมชนมัธยมวานรนิวาส ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ศรีสะเกษ 07520223 เพื่อพระพุทธศาสนา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ชลบุรี 01520141 เพื่อพระพุทธศาสนา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สุรินทร์ 07520093 เพื่อพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
ตราด 01520457 เพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ สาขาบ้านเกาะขวาง (ห้วยแร้ง) ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
ชลบุรี 01520166 เพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เครือข่ายพัทยา (หนองปลาไหล) จังหวัดชลบุรี ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
ฉะเชิงเทรา 02520981 เพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เครือข่ายวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
ฉะเชิงเทรา 02520980 เพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เครือข่ายวัดแปลงไผ่ (ลาดกระทิง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
กรุงเทพมหานคร 02520216 เพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เครือข่ายสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
กรุงเทพมหานคร 02520217 เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม (วัดมหาธาตุฯ) สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
กรุงเทพมหานคร 02520263 เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดสะพาน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
กาญจนบุรี 02521220 เพื่อพุทธศาสนา สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557
นครศรีธรรมราช 09520086 เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ขอนแก่น 04540001 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดศรีจันทร์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ชัยนาท 02550012 เมืองสหกรณ์หนองมะโมง ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ราชบุรี 02521153 เรดิโอคูน ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
กรุงเทพมหานคร 02520303 เสียงกรรมกร ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ชุมพร 08520125 เสียงกรรมกร สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
นครศรีธรรมราช 09520116 เสียงกรรมกร ทุ่งสง ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครราชสีมา 05520252 เสียงกรรมกรนครราชสีมา ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
นครสวรรค์ 13520131 เสียงกรรมกรนครสวรรค์ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สงขลา 11520116 เสียงกรรมกรหาดใหญ่ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562
ร้อยเอ็ด 07540076 เสียงจากอนุราช สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ร้อยเอ็ด 07520696 เสียงธงธานี Healthy Radio ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
กรุงเทพมหานคร 02520260 เสียงธรรมวัดด่าน สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ศรีสะเกษ 07520206 เสียงธรรมวัดป่าโนนกุดหล่ม แห่งที่ ๒ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
นครสวรรค์ 13520132 เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนครสวรรค์ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
ยโสธร 07520518 เสียงนาโส่ วิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
นครราชสีมา 05520258 เสียงอนุบาล ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เชียงใหม่ 12520262 เสียงเสริมสร้างพลังคนพิการ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ลำปาง 14520095 เสียงโยนก สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ร้อยเอ็ด 07520669 โรงพยาบาลเสลภูมิ ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
อุดรธานี 06520108 โรงเรียนกุมภวาปี ระงับการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
แพร่ 14520191 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ปัตตานี 11520262 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
นครศรีธรรมราช 09520099 โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ สิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
พระนครศรีอยุธยา 02520689 โอทอป ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ

1. ให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการออกอากาศชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากมิได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำ ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้

2.มิให้ถือว่าการเปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้น เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด