โปรโมชั่นตรวจเครื่องส่ง

หมวดหมู่ หน่วยงาน ติดต่อ รายละเอียดการจัดโปรโมชั่น รูปภาพ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC​) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อาคารเนคเทค Pilot Plant ชั้น 3 ห้อง 303 Tel: 02-5646900 ต่อ 2529 ฟรี!! ยกเว้นค่าบริการทดสอบ จนกว่าจะครบจำนวน 200 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ : นายโยธิน หล่าสกุล
Tel:080-7233948
ตรวจฟรี พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนสิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) Tel : 081-1491888 , 087-9292332 ,02-7392190 ต่อ 111, 113 ฟรีค่าบริการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เจ้าหน้าที่ : ผศ.ดร. วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ , ผศ.ดร. ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร
Tel: 081-0692330 , 081-6382573 , 02-5552000 ต่อ 8520
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 5 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เจ้าหน้าที่ : คุณรุจาภา บัวใหญ่ (รี่)
Tel: 02-5791111 ต่อ 2147
ตรวจฟรี ตั้งแต่บัดนี้ 31 สิงหาคม 2559 จองคิวล่วงหน้า 3 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานระบบสัญญาณทางวิศวกรรมโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่ : นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย ,นายวันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์ ,นายบุญฤทธิ์ คุ้มเขต
Tel: 081-9337064, 086-3745147,088-2814100
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 100 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธินิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตำบล แพรกษา จังหวัด สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ : คุณวาติ แสงกาญจนวนิช
Tel: 083-6011487,02-7094860-8
ทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 เครื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 สิงหาคม 2559
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Radio Broadcast Transmitter Lab
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074-287045-6 , 088-7899066
เจ้าหน้าที่ : รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ 086-4982343
ดร.ไพโรจน์ วุ่นชุม 086-5088185
นายอนุชา รัตนะ
นายบุรวิชญ์ ภมรนาค
ลดราคาค่าบริการ 50% (เหลือ 2,500 บาท) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง 25 มิถุนายน 2559
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง RMUTSVT Lab ชั้น 2 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 ม. 3 ต. ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150
เจ้าหน้าที่ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล 086-3905156
นายสุรินทร์ กาญจนะ 084-3137340
ฟรีตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559
ภาคใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เจ้าหน้าที่ : อ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 084 093 2354
นายสิทธิพร ทองภูเบศร์ 084 852 2754
ฟรีตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559
เปิดบริการทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง Radio-Testing@TOT
ชั้น 1 อาคาร 4 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
เจ้าหน้าที่ : คุณศศิร์พาภัทร ไตรสนธิ์ 090 996 1592
คุณกัลยา พึ่งความสุข 0 2581 2023
คุณเกษร เหลื่อมเจริญ 0 2581 2409
ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560
(เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาE-mail : payu_1204@hotmail.com ทดสอบฯ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2559 หรือจนกว่าจะครบ 200 เครื่อง

สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ ได้ที่่ 02 271 7600 ต่อ 5304, 5301
นางสาวนพรัตน์ ป้อมสุข และนายบัญชา พืชจันทร์
E-mail nopparat.kloy@gmail.com