ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ใช้คลื่นความถี่** อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล **