ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
แนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 1)
1 ก.ค. 2564
11,573

 ตามแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดังนี้

 1. สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลรายการโทรทัศน์ รายการข่าว รายการละคร และรายการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์หรือผ่านสื่อออนไลน์

 2. กระทรวงวัฒนธรรม กำกับดูแลภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

 3. กรมการท่องเที่ยว ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำกับดูแลภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

 หมายเหตุ ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 1)

กำลังโหลดข้อมูล ...