ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
แนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
1 ก.ค. 2564
9,117

ขั้นตอนในการขออนุญาตถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

 ตามแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดังนี้

 1. สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลรายการโทรทัศน์ รายการข่าว รายการละคร และรายการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์หรือผ่านสื่อออนไลน์

 2. กระทรวงวัฒนธรรม กำกับดูแลภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

 3. กรมการท่องเที่ยว ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำกับดูแลภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

 หมายเหตุ ดาวน์โหลดคู่มือการขอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 1. คำขอและเอกสารประกอบคำขอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

 1.1 หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดการถ่ายทำได้แก่ วัน/เวลา/สถานที่/จำนวนบุคคลที่เข้าร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อประสานงาน และลงนามโดยผู้ยื่นคำขอ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ

 1.2 เอกสารแผนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย การจัดแบ่งพื้นที่ในการถ่ายทำ พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคล Personal Prevention และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกองถ่าย ตามหลักปฏิบัติ COVID-FREE Setting

 1.3 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 2. ช่องทางการยื่นเอกสาร

 2.1 รายการโทรทัศน์ สามารถยื่นขอถ่ายทำผ่านระบบ e - BCS URL : https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcs0i002

 2.2 รายการอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถยื่นคำขอถ่ายทำผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

 2.3 ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ให้ยื่นตามช่องทางที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

 2.4. ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ให้ยื่นตามช่องทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

กำลังโหลดข้อมูล ...