ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. (กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ด้านเทคนิค) จำนวน 3 ฉบับ
31 ต.ค. 2566
1,221

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ ร่างประกาศข้างต้นไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้

 1. ประกาศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. : ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2566

 2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน : ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

  โดยสามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการ นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.) เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิค)” นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail): [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิค)”

 3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม:
ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 14 มกราคม 2567

  โดยสามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 14 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการ นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.) เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิค)” นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail): [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิค)”

 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600 ต่อ 5911 ถึง 5915
Email: [email protected]

 5. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

กำลังโหลดข้อมูล ...