ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. (กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลด้านเทคนิค) จำนวน 3 ฉบับ
16 พ.ค. 2567
685

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.

(กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลด้านเทคนิค) จำนวน 3 ฉบับ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

 1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

 2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

 3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ ร่างประกาศข้างต้นไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้


  1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

  1.1 การรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเอกสาร โดยสามารถยื่นและส่งเอกสารความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

  1.2 การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

  1) การประชุมแบบ Onsite ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม A ชั้น 4

 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

 หรือสามารถเข้าร่วม

  2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex (Click)

  โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ (Click)


  2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 2.1 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2567

 2.2 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ได้แก่

  1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฏาคม 2567


 3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

  3.1 แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์

  1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Click)

  2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Click)

  3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Click)

 3.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected]

 3.3 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.)

 เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

 กรุงเทพมหานคร 10400

 โดยตั้งชื่อเรื่องดังนี้

  - ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (แผนความถี่ดิจิทัล)”

  - ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิคดิจิทัล)”


  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

 สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-7600 ต่อ 5911 ถึง 5915

  Email: [email protected]

 

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ลงทะเบียนตอบ
รับเข้าร่วมการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมและ Webex

เอกสารประกอบการประชุม
และ Webex


 ไฟล์เอกสาร:

 • ร่างประกาศ กสทช.

  1.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  3.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช.

  4.แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล (pdf) (word)

  5.แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (pdf) (word)

  6.แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (pdf) (word)

 • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช.

  7.เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  8.เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

  9.เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

กำลังโหลดข้อมูล ...