ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)
10 ม.ค. 2567
737

press release

แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 – 2568)

  ในคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Services & Platform) ๒. การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย (Content) ๓. การพัฒนากลไกสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Mechanism Development) ๔. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Disabilities Support) กรอบวงเงิน ๑,๓๘๓ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนทุกกลุ่ม คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะเร่งขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

กำลังโหลดข้อมูล ...