ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ด้านการกำกับดูแล ผังเนื้อหารายการและการโฆษณา
ข้อมูลผังและเนื้อหารายการ

ผังรายการ

         ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดทำผังรายการดังต่อไปนี้


        >> สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ        >> รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน        >> เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับ ระดับความเหมาะสมของรายการและกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศ ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556        >> การจัดประเภทรายการ 01 - 16

เนื้อหารายการ

        >> เนื้อหาต้องห้ามออกอากาศตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551


มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้        >> ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

         ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา กํากับดูแลรายการ เนื้อหารายการใด ๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ

        หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สำนักงาน กสทช. มีอํานาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้        >> เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขการอนุญาต

        เช่น การใช้คำไม่สุภาพ/คำหยาบคาย เป็นต้น สำนักงาน กสทช. อาจมีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศ        >> กลไกการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
        เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเนื้อหารายการและสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการติดตามตรวจสอบเนื้อหารายการให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการดำเนินการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎหมายและเพื่อเป็นการสะท้อนความต้องการด้านคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากภาคประชาชนอีกด้วย         สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกอบกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำเสนอเนื้อหารายการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, นักวิชาการอิสระจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการนำเสนอเนื้อหารายการที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกำกับดูแล ตรวจสอบ เนื้อหารายการให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

กำลังโหลดข้อมูล ...