ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)
28 มี.ค. 2566
1,379
Banner

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง) ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ 2. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง) ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

  สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การดาวน์โหลดเอกสาร

 1.1 (ร่าง)-ประกาศแผนแม่บทฯฉบับปรับปรุง

 1.2 สไลด์-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-ฯ

 1.3 ความเป็นมาฯ

 1.4 แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะฯ

 1.5 กำหนดการฯ

2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น

 (1) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้ (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรา รับจดหมาย)

 สำนักงาน กสทช. ((สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))
 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)”

 (2) นำส่งด้วยตนเอง สำนักงาน กสทช. (สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)”

 (3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)”

3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5010, 5015 E-mail: [email protected]

5. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง) จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ (Jupiter) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 ดังรายละเอียดปรากฏตามกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Link >> (คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน) หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566
QR

กำลังโหลดข้อมูล ...