ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน 4 ฉบับ
15 พ.ย. 2566
1,101

รายละเอียดประชาสัมพันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ร่างประกาศ กสทช.) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน 4 ฉบับ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

 1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

 2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

 3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

 4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

  พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำร่างประกาศดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

  ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน 4 ฉบับ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง RATCHADAPHISEK ROOM ชั้น 2 โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร หรือสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex (คลิก) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน กสทช.

 1) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่ (คลิก)

 2) กำหนดการประชุม (คลิก)

 3) การดาวน์โหลดเอกสาร

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศ และแบบรับฟังความคิดเห็น ได้ที่

 ร่างประกาศ กสทช. ตาม 1. – 3. (คลิก)

 ร่างประกาศ กสทช. ตาม 4. (คลิก)

 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)

 สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)

 หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-7600

 Email: [email protected] (ปส.) /[email protected] และ [email protected] (ทส.)

กำลังโหลดข้อมูล ...